Ułatwienia dostępu

Insytut Polityk Publicznych i Administracji

Publikacje

Publikacje

2022

Białynicki-Birula P., Makieła K. i Mamica Ł. (2022) Energy Literacy and Its Determinants among Students within the Context of Public Intervention in Poland, Energies, 15(15), s. 1-21; https://www.mdpi.com/1996-1073/15/15/5368
Bohdziewicz-Lulewicz M., Murzyn D. i Pacut A. (2022) Tworzenie regulacji prawnej dotyczącej przedsiębiorstwa społecznego w Polsce w kontekście teorii demokracji deliberatywnej, Horyzonty Polityki, 13(43), s. 51-71; https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2237
Budzanowska A. i Radziewski M. (2022) The Constitutional Principle of Common Welfare at a Time of a Pandemic in Poland, Horyzonty Polityki, 13(45), s. 203-217; https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2389/2193
Ćwiklicki M., Duplaga M. i Klich J. (red.), (2022) The Digital Transformation of Healthcare: Health 4.0. London, New York : Routledge.
Dobosz K. (2022) Sustainability advocacy jako (nie)zapomniany fundament Europejskiego Zielonego Ładu, Przemysł Chemiczny, 10, s. 756-761; https://sigma-not.pl/publikacja-140030-sustainability-advocacy-jako-(nie)zapomniany-fundament-europejskiego-zielonego-%C5%82adu-przemysl-chemiczny-2022-10.html
Gawrońska-Nowak B., Lis P. i Zadorozhna O. (2022) Delineation of Metropolitan Areas in Poland : a Functional Approach, Economics & Sociology, 15(4), s. 80-113; https://www.economics-sociology.eu/files/4_1336_E&S_Gawronska-Nowak%20et%20al.pdf
Grzybowski M. (2022) Kontrowersje wokół pojęcia „materiału urzędowego”, Białostockie Studia Prawnicze, 27(1), s. 209-226; https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/12974/1/BSP_27_1_M_Grzybowski_Kontrowersje_wokol_pojecia_materialu_urzedowego.pdf#http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/209_Book-BSP-27-nr-1.pdf
Ingrao C., Ćwiklicki M. i Wojnarowska M. (red.), (2022) Sustainable Products in the Circular Economy: Impact on Business and Society. London, New York : Routledge.
Klich J. (2022) The Framework for Investigating Globalization’s Impact on Health Systems, Horyzonty Polityki, 13(42), s. 155-169; https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2209/2151
Kozina A. (2022) Negotiations 4.0 – Review of Research Areas, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 163, s. 283-296; https://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2022/12/163-Kozina.pdf
Król M. i Zawicki M. (2022) Changes in Remote Education Introduced by Polish Universities of Economics as a Result of the COVID-19 Pandemic, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 166, s. 449-471; https://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2023/01/166-Kr%C3%B3l-Zawicki.pdf
Makieła K. i Mazur B. (2022) Model Uncertainty and Efficiency Measurement in Stochastic Frontier Analysis with Generalized Errors, Journal of Productivity Analysis, 58(1), s. 35-54; https://link.springer.com/article/10.1007/s11123-022-00639-y
Makieła K., Mazur B. i Głowacki J. (2022) The Impact of Renewable Energy Supply on Economic Growth and Productivity, Energies, 15(13), s. 1-13; https://www.mdpi.com/1996-1073/15/13/4808/htm
Mamica Ł., Mazur-Bubak M. i Wróbel-Rotter R. (2022) Can Biogas Plants Become a Significant Part of the New Polish Energy Deal? Business Opportunities for Poland’s Biogas Industry, Sustainability, 14(3), s. 1-14; https://www.mdpi.com/2071-1050/14/3/1614/htm
Mazur S. (red.), (2022) Industrial Revolution 4.0: Economic Foundations and Practical Implications. New York : Routledge.
Mituś A. (2022) Bezpieczeństwo energetyczne : prawo i polityka energetyczna, Przemysł Chemiczny, 10, s. 748-751; https://www.sigma-not.pl/publikacja-140028-bezpiecze%C5%84stwo-energetyczne.-prawo-i-polityka-energetyczna-przemysl-chemiczny-2022-10.html
Noworól A., Kopyciński P., Hałat P., Salamon J. i Hołuj A. (2022) The 15-Minute City – the Geographical Proximity of Services in Krakow, Sustainability, 14(12), s. 1-34; https://www.mdpi.com/2071-1050/14/12/7103/htm
Olech J. (2022) Relacje między Europejskim Zielonym Ładem a strategią „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” : synergia czy kurs kolizyjny?, Przemysł Chemiczny, 10, s. 743-747; https://sigma-not.pl/publikacja-140027-relacje-mi%C4%99dzy-europejskim-zielonym-%C5%82adem-a-strategia-%E2%80%9Epolityka-energetyczna-polski-do-2040-r.%E2%80%9D.-synergia-czy-kurs-kolizyjny?-przemysl-chemiczny-2022-10.html
Pacut A. (2022) Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Żabiński M., Mazur S. i Bober J. (2022) Dryf populacyjny polskich miast – perspektywa przywództwa miejskiego, Studia Iuridica, 92, s. 197-214; https://wuw.pl/data/include/cms//SI_2022_92.pdf
Biga B. (2021) The Economics of Intellectual Property and Openness: the Tragedy of Intangible Abundance. Abingdon, Oxon ; New York : Routledge.
Budzanowska A. (2021) Od chrześcijańskiego racjonalizmu do racjonalistycznego ateizmu – francuska myśl oświeceniowa, Horyzonty Polityki, 12(39), s. 143-155; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2077/2060
Budzanowska A. (2021) Od Theophrastus Redivivus do Du Marsaisa : źródła laickości w podziemnej filozofii radykalnego Oświecenia we Francji, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 4(29), s. 18-29; https://archiwum.ivr.org.pl/4986/od-theophrastus-redivivus-do-du-marais-zrodla-laickosci-w-podziemnej-filozofii-radykalnego-oswiecenia-we-francji/
Florek-Paszkowska A., Ujwary-Gil A. i Godlewska-Dzioboń B. (2021) Business Innovation and Critical Success Factors in the Era of Digital Transformation and Turbulent Times, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 17(4), s. 7-28; https://www.jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol17/issue4/JEMI_Vol17_Issue4_2021.pdf
Gawrońska-Nowak B., Lis P. i Konieczna-Sałamatin J. (2021) Trade Wins or Trade Wars: the Perceptions and Knowledge in the Free Trade Debate. Cham : Palgrave Macmillan, XVIII.
Grzybowski M. (2021) Krajowe organy regulacyjne w sektorach infrastrukturalnych w świetle polskich ustaw sektorowych: zagadnienia ustrojowe. Białystok : Wydawnictwo Temida 2.
Grzybowski M. (2021) Prawnoustrojowe aspekty statusu krajowych organów regulacyjnych w sektorach infrastrukturalnych, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 3(61), s. 217-230; https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ppk/6999-ppk2021314
Herold D., Ćwiklicki M., Pilch K. i Mikl J. (2021) The Emergence and Adoption of Digitalization in the Logistics and Supply Chain Industry : an Institutional Perspective, Journal of Enterprise Information Management, 34(6), s. 1917-1938; https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEIM-09-2020-0382/full/html
Itrich-Drabarek J. i  Mazur S. (2021) Experience of (for) Science and Higher Education in Times of the Coronavirus Crisis Causing COVID-19 Disease, Studia Iuridica, 88, s. 136-150; https://studiaiuridica.pl/resources/html/article/details?id=225862
Jędrzejczak J., Majkowska-Zwolińska B., Chudzicka-Bator A., Żerda I., Władysiuk M. i Godman B. (2021) Economic and Social Cost of Epilepsy in Poland : 5-year Analysis, The European Journal of Health Economic”, 22, s. 485-497; https://link.springer.com/article/10.1007/s10198-021-01269-1
Klich J. (2021) Kreowana i rzeczywista odpowiedzialność państwa: studium sektora ochrony zdrowia państw postsocjalistycznych. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Kudłacz M. (2021) Miasto-idea: nowe podejście do gospodarowania zasobami miasta. Warszawa : CeDeWu.
Mamica Ł. (2021) The Co-creative University: Evaluation, Expectations and Economic Policy Implications. London : Routledge.
Mamica Ł., Głowacki J. i Makieła K. (2021) Determinants of the Energy Poverty of Polish Students during the COVID-19 Pandemic, „Energies”, 14(11), s. 1-15; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/11/3233/htm
Mirzyńska A., Kosch O., Schieg M., Šuhajda K. i Szarucki M. (2021) Exploring Concomitant Concepts in the Discussion on the Circular Economy : a Bibliometric Analysis of Web of Science, Scopus and Twitter, Technological and Economic Development of Economy, 27(6), s. 1539-1562; https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/15801/10807
Nowicki P., Ćwiklicki M., Kafel P. i Wojnarowska M. (2021) Credibility of Certified Environmental Management Systems : Results from Focus Group Interviews, Environmental Impact Assessment Review, 88, s. 1-10.
Noworól A., Kopyciński P., Hałat P., Salamon J., Baziak J., Sypek W. i Wirchniańska M. (2021) Czy Kraków może stać się miastem 15-minutowym? Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Rozakis S., Bartoli A., Dach J., Jędrejek A., Kowalczyk-Juśko A., Mamica Ł., Pochwatka P., Pudełko R. i Shu K. (2021) Policy Impact on Regional Biogas Using a Modular Modeling Tool, Energies, 14(13), s. 1-22; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/13/3738
Tambor M., Klich J. i Domagała A. (2021) Financing Healthcare in Central and Eastern European Countries : How Far Are We from Universal Health Coverage?, International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4), s. 1-26; https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/1382
Zachariasz I. (2021) Studium gminy jako kierunkowy plan zagospodarowania przestrzennego, Studia Iuridica, 87, s. 515-525; https://studiaiuridica.pl/resources/html/article/details?id=223584
Beck K. i Możdżeń M. (2020) Institutional Determinants of Budgetary Expenditures : a BMA-Based Re-Evaluation of Contemporary Theories for OECD Countries, Sustainability, 12(10), s. 1-31; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/10/4104/htm
Canestrino R., Ćwiklicki M., Magliocca P. i Pawełek B. (2020) Understanding Social Entrepreneurship : a Cultural Perspective in Business Research, Journal of Business Research, 110, s. 132-143; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296320300126
Cieślik Ł., Dynowska-Chmielewska K., Federowicz M., Głuc K., Górniak J., Hausner J., Jelonek M., Kędzierski M., Mazur S., Paprocki W. i Worek B. (2020) Poza horyzont: kurs na edukację: przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce. Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Ćwiklicki M., Klich J. i Chen J. (2020) The Adaptiveness of the Healthcare System to the Fourth Industrial Revolution : a Preliminary Analysis, Futures, 122, s. 1-11.
Ćwiklicki M., Pilch K. i Żabiński M. (2020) ISO 9001 Quality Management Systems in Local Government Institutions in Poland : Past, Present, and Future, International Review of Administrative Sciences, 84(4), s. 799-815.
Ćwiklicki M., Schiavone F., Klich J. i Pilch K. (2020) Antecedents of Use of E-health Services in Central Eastern Europe : a Qualitative Comparative Analysis, BMC Health Services Research, 20, s. 1-15; https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-5034-9
Ćwiklicki M. i Wojnarowska M. (2020) Circular Economy and Industry 4.0 : One-Way or Two-way Relationships?, Inžinerinė Ekonomika, 31(4), s. 387-397; https://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/24565/14511
Drozdek A. (2020) Stosunki podatkowo-prawne w nadpłacie podatków. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora.
Jelonek M. i Mazur S. (2020) Necessary Changes, Adverse Effects? The Institutional Patterns of Adaptation of Economics Universities to Changes Prompted by the Reform of Poland’s Science and Higher Education System, Management Learning,  51(4), s. 472-490.
Karwińska A., Kudłacz M. i Sarzyński K. (2020) Między zagrożeniem a nadzieją: polityka rozwoju miast Polski w kontekście globalnych megatrendów. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck.
Kaszowska-Mojsa J. i Pipień M. (2020) Macroprudential Policy in a Heterogeneous Environment – an Application of Agent-Based Approach in Systemic Risk Modelling, Entropy, 22(2), s. 1-74; https://www.mdpi.com/1099-4300/22/2/129/htm
Lenda M., Skórka P., Mazur B., Sutherland W., Tryjanowski P., Moroń D., Meijaard E., Possingham H. i Wilson K. (2020) Effects of Amusing Memes on Concern for Unappealing Species, Conservation Biology, 34(5), s. 1200-1209.
Makieła K. i Mazur B. (2020) Bayesian Model Averaging and Prior Sensitivity in Stochastic Frontier Analysis, Econometrics, 8(2), s. 1-22; https://www.mdpi.com/2225-1146/8/2/13/pdf
Mamica Ł. (ed.), (2020) Outsourcing in European Emerging Economies: Territorial Embeddedness and Global Business Services. London, New York : Routledge.
Mamica Ł. i Mazur B. (2020) Expectations versus Reality : What Matters to Students of Economics Vs. What They Receive from Universities?, Education Sciences”, 10(1), s. 1-17; https://www.mdpi.com/2227-7102/10/1/2
Mazur B. i Pipień M. (2020) Family of Flexible Multivariate Distributions with Applications in Empirical Finance, Acta Physica Polonica A, 138(1), s. 65-73; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/138/app138z1p09.pdf
Mazur S. (red.) (2020) Public Administration in Central Europe: Ideas as Causes of Reforms. London, New York : Routledge.
Mazur-Bubak M. (2020) A War in the Head : the New Model of Russian Propaganda as a Hobbesian Time of the Disposition of War, ARGUMENT : Biannual Philosophical Journal, 10(1), s. 115-132; https://czasopisma.up.krakow.pl/index.php/argument-journal/article/view/7664/6988
Mazur-Bubak M. (2020) Nowoczesny paradygmat wojny: geneza – treść – współczesne znaczenie, (Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 1006). Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Pipień M. i Roszkowska S. (2020) Empirical Macroeconomics and Statistical Uncertainty: Spatial and Temporal Disaggregation of Regional Economic Indicators, (Routledge Studies in the European Economy, 58). London : Routledge.
Biga B. (2019) Patent Races and Institutional Solutions of Health Care Policy in Developed Countries, Zarządzanie Publiczne, 4(50), s. 15-22; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/532
Canestrino R., Ćwiklicki M., Di Nauta P. i Magliocca P. (2019) Creating Social Value through Entrepreneurship : the Social Business Model of La Paranza, Kybernetes, 48(10), s. 2190-2216.
Ćwiklicki M. (2019) Metody zarządzania wartością publiczną. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Ćwiklicki M. (2019) Requirements of Scaling International Social Enterprises, Entrepreneurial Business and Economics Review, 7(1), s. 45-60; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/479/538
Ćwiklicki M. i Urbaniak A. (2019) Studium przypadku w naukach o zarządzaniu. Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Ćwiklicki M., Jabłoński Ł., Sartori R. i Gavriletea M. (2019) The Relationship between the Economic Development of Nations and the Adoption of Green Initiatives by Companies : a Statistical Study on 105 Countries, Quality & Quantity, 53(1), s. 339-361.
Drozdek A. (2019) Right to Reimbursement of Excise Duty versus Tightening of Tax System Through Interpretation of Law, Ius Novum, 3, s. 177-194; https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum/ius-novum-2019-3/Ius_Novum_3-19_9-A.Drozdek.pdf
Drozdek A. (2019) Wpływ unijnego prawa celnego na polskie regulacje prawa podatkowego – kierunki przeobrażeń i zmian na przykładzie akcyzy, Przegląd Prawa Publicznego, 10, s. 98-109.
Godlewska-Dzioboń B. (2019) Tendencje zmian sektorowej struktury zatrudnienia w nowych krajach członkowskich UE. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
Godlewska-Dzioboń B., Klimczyk P. i Witoń A. (2019) Knowledge-Intensive Services Development in the EU : Forecasts for Selected Countries and Implications for Poland, Entrepreneurial Business and Economics Review, 7(2), s. 101-118; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/494
Hausner J. (2019) Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania: w kierunku ekonomii wartości. Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste.
Hausner J. i Paprocki W. (red.) (2019) Dewiacje finansjalizacji. Warszawa : CeDeWu.
Kelm H. i Ćwiklicki M. (red.), (2019) Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych. Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Klich J. (2019) Stanisława Golinowska, O polskiej biedzie w latach 1990-2015. Definicje, miary i wyniki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Kozina A., Małkus T. i Pieczonka A. (2019) Zasady mediacji w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, 11(958), s. 11-19; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e5047b2b4ce4/po.2019.11.02.pdf
Kudłacz M. i Zhebchuk R. (2019) Participatory Budget in Metropolies as Instrument of Direct Democracy in Public Management : Experience of Poland and Ukraine, Zarządzanie Publiczne, 3(49), s. 63-76; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/527
Laurisz N. (2019) The Role of Stakeholders in Development of Social Economy Organizations in Poland : an Integrative Approach, Administrative Sciences, 9(4), s. 1-17; https://www.mdpi.com/2076-3387/9/4/74
Piotrowska A. (2019) Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym: studium publicznoprawne. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Pipień M. i Roszkowska S. (2019) The Heterogeneity of Convergence in Transition Countries, Post-Communist Economies, 31(1), s. 75-105.
Sady M., Żak A. i Rzepka K. (2019) The Role of Universities in Sustainability-Oriented Competencies Development : Insights from an Empirical Study on Polish Universities, Administrative Sciences, 9(3), s. 1-20; https://www.mdpi.com/2076-3387/9/3/62