Ułatwienia dostępu

Insytut Polityk Publicznych i Administracji

Rada Interesariuszy przy Instytucie Polityk Publicznych i Administracji

Rada Interesariuszy przy Instytucie Polityk Publicznych i Administracji

Rada Interesariuszy przy Instytucie Polityk Publicznych i Administracji

Członkami Rady Interesariuszy przy Instytucie Polityk Publicznych i Administracji (dalej Rada Interesariuszy przy IPPiA) są zaproszeni przez Dyrektora Instytutu PPiA przedstawiciele życia społecznego i gospodarczego, przedstawiciele struktur administracji publicznej, przedstawiciele władz i świata polityki. Celem Rady Interesariuszy przy IPPiA jest wsparcie procesu dydaktycznego, badawczego i rozwoju naukowego studentów kształcących się na kierunkach studiów, prowadzonych w Instytucie PPiA.

Rada Interesariuszy przy IPPiA realizuje swoje cele poprzez:

 1. wspieranie działań naukowych i dydaktycznych realizowanych w ramach wspólnych, inicjatyw akademickich, w tym udział
  w organizacji sympozjów i konferencji,
 2. udział w dyskusji podczas posiedzeń Rady Interesariuszy przy IPPiA i badaniach ankietowych prowadzonych na potrzeby wskazania kompetencji potrzebnych absolwentom na rynku pracy, określania efektów kształcenia, profilu absolwenta i programu studiów realizowanych w ramach kierunków w Instytucie PPiA.

Do zadań członków Rady Interesariuszy przy IPPiA należy:

 1. uczestniczenie w posiedzeniach Rady Interesariuszy przy IPPiA,
 2. udział w badaniach mających na celu wskazanie kompetencji potrzebnych absolwentom na rynku pracy,
 3. przedstawianie informacji dotyczących oczekiwań pracodawców, przedstawicieli życia społecznego i gospodarczego wobec absolwentów kierunków prowadzonych w Instytucie PPiA,
 4. współudział w projektowaniu profilu absolwenta, efektów kształcenia i programów studiów na kierunkach studiów realizowanych
  w Instytucie PPiA,
 5. rekomendowanie zmian w programach kształcenia, a także proponowanie tworzenia nowych kierunków i specjalności w ramach oferty dydaktycznej Instytutu PPiA,
 6. wyrażanie opinii dotyczących wprowadzania innowacyjnych metod nauczania,
 7. wspieranie organizacji praktyk/staży dla studentów kierunków prowadzonych w Instytucie PPiA,
 8. uczestniczenie w realizacji wspólnych przedsięwzięć akademickich.