Ułatwienia dostępu

Insytut Polityk Publicznych i Administracji

Zespół Programowo–Dydaktyczny Instytutu Polityk Publicznych i Administracji

Zespół Programowo–Dydaktyczny Instytutu Polityk Publicznych i Administracji

Zespół Programowo-Dydaktyczny Instytutu Polityk Publicznych i Administracji pełni funkcje organu opiniodawczego i konsultacyjnego Dyrektora Instytutu.

Instytutowy Zespół Programowo-Dydaktyczny jest powoływany przez Dyrektora Instytutu PPiA na podstawie §20 ust. 4 pkt 1i Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (Załącznik do Zarządzenia Rektora nr R.0211.14.2023 z dnia 28.02.2023 r.), w związku z §25 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Do zakresu działania Zespołu należą sprawy związane z:

 • opracowaniem kryteriów wprowadzania zmian w programach studiów;
 • opiniowaniem projektów kierunkowych efektów uczenia się i programów studiów oraz ich zmian;
 • modyfikacją oraz weryfikacją planów studiów i programów kształcenia zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji oraz wytycznymi Senatu i Władz UEK;
 • opracowaniem wytycznych w zakresie dyplomowania, w tym wymogów stawianych pracom dyplomowym;
 • opracowaniem i doskonaleniem procedury hospitacji zajęć dydaktycznych;
 • podejmowaniem działań w zakresie doskonalenia form dydaktyki;
 • opracowaniem zasad współpracy z interesariuszami zewnętrznymi;
 • opiniowaniem projektów uchwał związanych z dydaktyką;
 • inne sprawy wskazane przez Dyrektora Instytutu.

 

W skład Zespołu Programowo – Dydaktycznego Instytutu Polityk Publicznych i Administracji w kadencji 2020-2024 wchodzą:

 • dr Bartłomiej Biga – Przewodniczący Zespołu
 • prof. dr hab. Marek Ćwiklicki
 • prof. dr hab. Mateusz Pipień
 • dr Adam Drozdek
 • dr Jakub Głowacki
 • dr Tomasz Geodecki
 • dr Jakub Olech
 • Magdalena Rak – Przedstawicielka Studentów
 • Ewelina Kozina – Przedstawicielka Studentów

 

W skład Zespołu Programowo – Dydaktycznego dla kierunku Global Business Services w IPPiA w kadencji 2020-2024 wchodzą:

 • prof. dr hab. Marek Ćwiklicki – Przewodniczący Zespołu
 • prof. dr hab. Krzysztof Wach
 • dr hab. Barbara Pawełek, prof. UEK
 • dr hab. Rafał Prostak, prof UEK
 • dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. UEK
 • dr Barbara Grabińska
 • Maciej Lubera – Przedstawiciel Studentów