Ułatwienia dostępu

Katedra Polityk Publicznych

Partnerzy

Partnerzy

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej

Jest to jednostka poza kolegialna UEK, która swoją działalność rozpoczęła w 1997 r. W swoich działaniach skupia się przede wszystkim na realizacji projektów krajowych i międzynarodowych, prowadzeniem studiów podyplomowych oraz prowadzeniem działalności wydawniczej.

Fundusz powstał w 2009 r. z inicjatywy prof. Jerzego Hausnera, który zaangażował się w rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Zajmuje się pomocą w pozyskiwaniu funduszy dla organizacji społecznych. 

Powstała w 2005 r. ze współpracy pracowników Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej u oraz Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej. Głównym celem fundacji jest wspieranie studentów w obszarze badań, przedsięwzięć kulturowych, sportowych i społecznych, a tym samym budowa społeczeństwa obywatelskiego.  

W skład Rady Fundacji wchodzą m.in. dr Maciej Frączek i dr Michał Możdżeń.

Status organizacji pożytku publicznego uzyskała w 2017 r. Swoją działalnością skupia wokół kultury i sztuki, współpracując przy tym z placówkami kultury, placówkami oświatowymi, a także z jednostkami samorządu terytorialnego. Agencja jest także producentem muzycznym i teatralnym.  

Jest to akademicki ośrodek badawczy, który zajmuje się problemami z zakresu zarządzania, gospodarki publicznej i administracji publicznej. W ramach centrum funkcjonują zespoły, które prowadzą badania z wyżej wymienionych obszarów.  

Zespół składa się z 23 osób, w tym dr Michała Możdżenia, dr Macieja Frączka i dr Bartłomieja Bigi. 

Jest centralnym urzędem administracji rządowej, który zajmuje się zbieraniem, opracowaniem danych z różnych dziedzin życia publicznego. Wszystkie dane są udostępniane w postaci raportów. Jednostka działa na podstawie odpowiednich przepisów prawa.   

Jest to polska firma o zasięgu międzynarodowym zajmująca się dystrybucją narzędzi, które pomagają w osiągnięciu szerokorozumianego zrównoważonego rozwoju. Jej zasięg działania obejmuje wiele dziedzin życia m.in.: rynek pracy, środowisko naturalne, usługi.  

Spółka komunalna, największe przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne w województwie Małopolskim. Głównym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości wody.    

Jest samorządową instytucją kultury. Powstał na przełomie lat 70 i 80 XX wieku (1983 r.). NCK posiada bogata ofertę  warsztatów i aktywności, które są skierowane zarówno do dzieci jak i do dorosłych oraz seniorów. Głównym celem działaności NCK-u jest promocja kultury, jej odbiór oraz aktywne działanie w jej obszarze.  

Spółka Akcyjna S.A, została utworzona w 1996 r. z inicjatywy Rady i Zarządu Miasta Krakowa. Głównym celem jest zwiększenie efektywności działania spółek komunalnych.  

Samodzielna rozgłośnia radiowa, która swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Zostało założone w 1927 r.  

Powstała w 2020 r. jako inicjatywa, która zrzesza ekonomistów oraz ekonomistki z Polski i innych krajów. Głównymi celami, jakie stawia PSE jest przede wszystkim reprezentacja kraju na arenie międzynarodowej w obszarze ekonomii, wpieranie rozwoju naukowego oraz promocja poglądów ekonomicznych. Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełni dr Michał Możdżeń.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Powstał ponad 10 lat temu. Jest to organizacja, która skupia największe formy z sektora usług biznesowych. Głównym celem jest budowanie konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarki,  dzielenie się wiedzą, pobudzanie innowacji, wysokiej jakości edukacji.